Git kullanırken bazen istemediğimiz durumlar olur ve kodlarımızı geri almak ya da geçmiş commitlerimizi düzeltmek isteriz. Genelde bu geri alma ve düzeltme işlemleri başımıza bela olur. Ya kodlarımızı kaybederiz ya conflict’e düşer ya da takım arkadaşımızın kodunu ezeriz. Bu makalede hangi tip sorunlarda hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini açıklamaya çalışacağım. …

Herkese merhaba, bugün bazı açıklamalarla birlikte React Native ve CustomVariable Workaround kullanan cross platformlar için DTM projemden bahsedeceğim.

Daha fazla açıklama için Huawei’in resmi internet sitesine bakabilirsiniz. HMS React Native DTM Plugin dökümanı takip ederek örnek uygulama yapabilirsiniz.

! Başlamadan önce gerekli paketleri yüklediğinizden ve uygulamayı yapılandırdığınızdan emin olun.

Dynamic Tag Manager Nedir (DTM) ?

Belirli…

Damla Ulutas

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store